Blog Claudia Doesburg: Eindelijk!

In 2014 vonden Meervoud, een organisatie voor protestant-christelijk onderwijs, en de stichting Kinderopvang Vlaardingen elkaar op een gedeelde visie op de ontwikkeling van kinderen. Integrale kindcentra met doorlopende leer-, opvoedings- en ontwikkellijnen staan centraal in die visie. De doorlopende lijnen worden gegarandeerd door vanuit één visie, één missie en onder de aansturing en verantwoordelijkheid van één directeur onder één bestuur te werken. Op deze manier ontstaat integrale aansturing van een integraal aanbod. Schematisch ziet UN1EK er zo uit:

 

 

 

 

 

 

De ene driehoek staat voor onze onderwijspoot en de andere voor onze kinderopvangpoot, in de bestuursstichting erboven hebben twee bestuurders zitting, die beiden integraal verantwoordelijk zijn voor onderwijs en kinderopvang. Een juridische fusie tot echt één juridische organisatie is op grond van de huidige wet- en regelgeving nog niet mogelijk: alle activiteiten en bevoegdheden worden in de twee dochterstichtingen uitgeoefend.

Voor ons staan de gedeelde visie en de gezamenlijke cultuur centraal. De structuren en de systemen moeten dienend zijn aan visie en cultuur. Daarom zijn we erg blij zijn met de toekenning van de status van fiscale eenheid voor de btw: dat maakt het integrale werken vele malen gemakkelijker en betaalbaarder. Integraal werken betekent dat je personeel in beide werksoorten in wilt kunnen zetten. Zo zetten we bijvoorbeeld pedagogisch medewerkers in als onderwijsassistent, een locatiedirecteur werkt voor het gehele IKC - dus voor onderwijs én kinderopvang- en medewerkers op het servicebureau werken voor geheel UN1EK, ook voor onderwijs én kinderopvang. Dit (tegen vergoeding/kostprijs) uitwisselen van personeel leidt in beginsel tot 21% btw-heffing, tenzij sprake is van een fiscale eenheid voor de btw of tenzij er een beroep kan worden gedaan op een specifieke btw-vrijstelling of specifiek leerstuk. De vorming van een fiscale eenheid voor de btw geeft verreweg de meeste flexibiliteit. Een fiscale eenheid word je echter pas als je organisatorische, financiële en economische verwevenheid kunt aantonen. En dat konden we! Onder die eisen liggen noties over de scheiding van private en publieke gelden. Publiek geld mag niet naar private doelen stromen. Ook met een fiscale eenheid voor de btw moeten we die geldstromen blijvend scheiden en verantwoorden.

UN1EK heeft de beschikking fiscale eenheid voor de btw inmiddels van de Belastingdienst ontvangen. De beschikking komt van de Belastinginspectie Rotterdam, het belastingkantoor dat voor ons competent is. Ook andere organisaties, in andere delen van Nederland en dus vallend onder andere Belastinginspecties, kregen een soortgelijk bericht. Ik heb daarmee goede hoop dat het voor geheel Nederland nu goed geregeld is of kan worden. Voorbeeldbeschikkingen zijn immers aanwezig!

Claudia Doesburg, bestuurder UN1EK
Juni 2017

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Claudia Doesburg (c.doesburg@un1ek.nl) of met Jochem Streefkerk (streefkerk@vandoorne.nl) of Daniëlle Westerhoff (westerhoff@vandoorne.com) van Van Doorne Advocaten, Notarissen en Fiscalisten