De staat van het onderwijs

De Onderwijsinspectie roemt de emanciperende werking van het onderwijs in de afgelopen 200 jaar in het op 12 april 2017 uitgebrachte rapport De staat van het onderwijs. In die emanciperende werking komt nu de klad. De inspectie constateert dat we kansen verloren laten gaan en talenten onbenut laten, zowel in het onderwijs als op de arbeidsmarkt. De inspectie constateerde vorige jaar al dat leerlingen met laagopgeleide ouders onvoldoende kansen hebben om zich te ontwikkelen, de etnische achtergrond van de studenten speelt daarin een grote rol. De inspectie constateert nu dat er te grote kwaliteitsverschillen tussen scholen zijn: “Dat de kwaliteit wisselt, laat zich raden, maar dat de verschillen zo groot zijn, is pijnlijk. Ook voor de Onderwijsinspectie zelf was dat een ‘verrassing’”, zegt inspecteur-generaal Monique Vogelzang” in de Volkskrant van 13 april 2017. De Onderwijsinspectie zet de scholen aan het werk: “Elk bestuur, elke school en elke regio zou nader kunnen analyseren waar kansen voor verbetering liggen. Het fundament is de combinatie van goede leraren, goede schoolleiders en goede bestuurders”.

Bestuurders uit het primair onderwijs zijn al in 2014 om de tafel gaan zitten met bestuurders uit kinderopvang en jeugdhulp en met wethouders en constateren dat zij elkaar nodig hebben om een betere kwaliteit van het onderwijs en kindvoorzieningen te realiseren. In het project Kindcentra 2020 pleiten zij voor kindcentra waarin medewerkers met verschillende expertises aan de ontwikkeling van kinderen van nul tot en met twaalf jaar werken. Samen zien ze meer en samen kunnen ze meer.

Optimaal ontwikkelen
Ervaringen van bestaande kindcentra die vanuit deze gebundelde expertises invulling geven aan het begrip gepersonaliseerd leren, wijzen uit dat er daadwerkelijk nieuwe pedagogische en didactische concepten en werkvormen ontstaan om kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen. Kindcentra zijn niet dé panacee voor de constateringen van de Onderwijsinspectie. Kindcentra, die voor álle kinderen toegankelijk zijn, kunnen wel een bijdrage leveren aan het bieden van gelijk kansen, doorgaande ontwikkellijnen en kindnabije zorg. Daarom pleit Kindcentra 2020 voor een recht op toegang tot kinderopvang voor alle kinderen en tevens voor het wettelijk mogelijk maken van kindcentra. 

Download hier het  rapport 'Staat van het onderwijs 2015/2016'.