Kindcentra 2020: het vervolg

De rookwolken rondom het regeerakkoord zijn inmiddels opgetrokken. De gemiste kans op een toegangsrecht voor alle kinderen is uitstel maar geen afstel. Het is nu aan de gemeenten om maximaal in te zetten op het materieel regelen van een toegangsrecht voor alle kinderen. Daarbij is het van belang dat men dat zó inricht dat elke ouder kan kiezen naar welke voorziening zijn/haar kind gaat zodanig dat maximaal ingezet wordt op inclusieve voorzieningen. Het helpt dat de VNG, de G4 en de G32 deze koers ondersteunen en hierover het gesprek met het kabinet voort willen zetten. Ook BOinK, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland en de VNG stuurden een brief aan de politiek.

Richting de gemeenteraadsverkiezingen hebben we in de brochure Kindcentra goed voor kinderen uitgewerkt hoe het lokaal bestuur de beweging rondom kindcentra verder kan versterken. Daar waar kindcentra bewust worden ontwikkeld als onderdeel van een structuur voor preventie en versterking van interprofessionele samenwerking, worden binnen het sociaal domein mooie resultaten behaald. De kopgroepen van de regiegroep Kindcentra 2020 hebben hun banden met de eigen sectororganisaties stevig versterkt.

De Kopgroep Jeugdhulp is door het bestuur van Jeugdzorg Nederland opgenomen als onderdeel van Jeugdzorg Nederland. De kopgroep Primair Onderwijs is versterkt met twee bestuurders uit de themagroep ‘School en Omgeving’ van de PO-Raad; de kopgroep wethouders heeft een stevige verankering gekregen in de VNG en de kopgroep Kinderopvang kent vier vertegenwoordigers die ook een goede afspiegeling zijn van BMK respectievelijk BKO. Waren de kopgroepen bij hun start nog de luis in de pels van sectororganisaties om  het onderwerp te agenderen, nu zijn de kopgroepen gewaardeerde clusters van bestuurders geworden die de sectororganisaties inspireren om goede initiatieven tot stand te brengen.

Tegelijkertijd gaat de praktijk gewoon door. Het aantal initiatieven in de praktijk groeit eveneens gestaag. Daar zal de komende periode vooral de nadruk op komen te liggen wat de regiegroep betreft. In maart zullen we nader uitgewerkt hebben hoe we de samenwerking op lokaal niveau tussen lokaal bestuur, KO, PO en Jeugdhulp verder willen versterken.

Het Kinderopvangfonds heeft inmiddels besloten ook de komende jaren de beweging rondom kindcentra te blijven stimuleren. Daarbij zoeken we naar een stevigere verbinding tussen het project PACT (gericht op de ontwikkeling van innovatieve praktijken), de regiegroep (gericht op het regeerakkoord en de lobby) en het Platform Kindcentra, waar de verbinding ligt met het hele betrokken middenveld. In het voorjaar zullen de bewindspersonen reageren op de adviezen van de taskforce Kinderopvang-Primair Onderwijs. Ook daar zal de regiegroep uitgebreid aandacht aan besteden.

Gijs van Rozendaal
Voorzitter regiegroep Kindcentra 2020