Nieuwe gezichten versterken beweging kindcentra

Wilma en Niko nemen deel aan het Netwerk School en Omgeving van de PO-Raad waar de ontwikkeling van kindcentra een belangrijk thema is. Vanuit hun betrokkenheid bij het thema kindcentra denken ze nu ook mee met de regiegroep Kindcentra 2020. Niko en Wilma zijn voorlopers met hun eigen scholen. Een nadere kennismaking.

Wilma Drenth is bestuurder van Noordkwartier, christelijk primair onderwijs, met tien scholen met zo’n 1500 leerlingen in Appingedam, Loppersum en Delfzijl. Noordkwartier is al geruime tijd in gesprek met andere scholen, kinderopvangorganisaties en andere partijen over samenwerking. De aanleiding voor die gesprekken was in eerste instantie de krimp van het leerlingaantal maar gaandeweg hebben alle partijen elkaar vooral gevonden in een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van kinderen. “Om een brede ontwikkeling van kinderen te bevorderen, zet Noordkwartier sterk in op samenwerking. Samenwerking met andere scholen, besturen, gemeentes, culturele en sportinstellingen zal ertoe leiden dat kinderen van 0 tot 12 jaar op school terecht kunnen. In onderwijstijd kunnen zij kennismaken met tal van activiteiten: muziek, theater, dans, tekenen en schilderen, sport en spel. Doel is dat onze kinderen hun talenten ontdekken en zich breed ontwikkelen”, aldus Noordkwartier op de website. Vanuit deze visie worden de locaties van Noordkwartier omgebouwd naar kindcentra.

Inmiddels zijn er in dit deel van Groningen 101 scholen die aardbevingsbestendig gemaakt moeten worden, wat tot nieuwbouw of tot intensieve verbouw leidt. Alle scholen van Noordkwartier moeten bouwkundig worden versterkt. Voor een aantal scholen betekent dit dat er een nieuw kindcentrum wordt gebouwd waar de school samen met een andere school en/of peuterspeelzaal en kinderopvang in gehuisvest wordt. “Dat bouwproces heeft het proces van de vorming van kindcentra versneld, het bood ons door uiterst ongewilde aardbevingen een unieke kans.” Wilma is echter blij dat zij al vóór de aardbevingsschade een visie ontwikkeld hebben op de samenwerking in het belang van de ontwikkeling van kinderen. Het is een stevige basis voor de samenwerking in nieuwe kindcentra. Wilma: “Niet het gebouw is ons vertrekpunt, maar onze visie op kinderen.”

Niko Persoon is bestuurder bij openbaar basisonderwijs Zaan Primair in de regio Zaanstad met 35 schoollocaties en 6500 leerlingen. Zaan Primair toont zich al lang betrokken bij maatschappelijke thematieken in de regio. Niko: “Scholen en schoolbestuurders moeten meer naar buiten en de buitenwereld binnenhalen.” Niko neemt zelf ook actief deel aan maatschappelijke discussies op landelijk niveau. Zo maakte hij deel uit van de Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang en van de Taskforce kindermishandeling. Kindcentra zijn een belangrijk thema voor het Netwerk School en Omgeving, dat was voor Niko de reden zich bij het netwerk aan te sluiten. Het onderwerp kindcentra ligt Niko na aan het hart.

Zaan Primair heeft al in 2012 de ambitie uitgesproken om van alle locaties kindcentra te maken die genesteld zijn in de buurt of wijk. “Een kindcentrum is voor kinderen van 0-12 jaar. Het is de hele dag open en biedt een breed pakket van onderwijs en opvang. Het IKC geeft kinderen de kans hun schoolcarrière te doorlopen in een rijke leeromgeving waarin professionals samenwerken. We streven naar een doorgaande lijn waar duidelijke afspraken gelden”, valt te lezen op de website van Zaan Primair. Enkele jaren geleden hebben de gemeente, scholen en kinderopvangorganisaties ambities en ontwikkeldoelen vastgelegd. Daar komt binnenkort een Masterplan uit voort. Een plan van twee grote schoolbesturen en drie kinderopvangorganisaties waarmee zij hun ambities gaan concretiseren. Niko wil dat al zijn scholen onderdeel gaan uitmaken van een kindcentrum. Maar waarschuwt hij: “Kindcentra zijn niet de panacee voor alle kwalen. Het gaat niet om het instituut of om de organisatievorm maar om de oorspronkelijke gedachte van de doorgaande ontwikkellijn.” Niko pleit er voor om vooral gestaag door te werken aan die doorgaande lijnen op lokaal niveau. De Rijksoverheid zal over een paar jaar de koers wel wijzigen: van beleid specifiek gericht op achterstandskinderen naar beleid gericht op de brede ontwikkeling van alle kinderen. Niko: “De praktijk wijst politici de weg. De gemeente is hier al van doordrongen, de Rijksoverheid straks ook.”