Expertgroepen

De regiegroep wordt ondersteund door een aantal expertgroepen op economisch, juridisch, pedagogisch en arbeidsvoorwaardelijk gebied. De deelnemers van deze groepen hebben elk op hun eigen vakgebied hun sporen verdiend. Zij komen op projectmatige basis bijeen om diverse vraagstukken te bespreken.

Werkgroep huisvesting

In het najaar van 2016 heeft de werkgroep huisvesting met de publicatie 'huisvestingsvraagstukken Kindcentra 2020' haar opdracht afgerond. De werkgroep huisvesting was gevraagd - met de juridische uitwerking in gedachten - in kaart te brengen waar organisaties tegenaan kunnen lopen  bij de vorming van Kindcentra 2020 (onderwijs en kinderopvang vanuit één organisatie) als het gaat om huisvesting en vastgoed. Daarbij moest onderscheid gemaakt worden tussen de transitiefase en de daaropvolgende fase van bestendiging.

De werkgroep heeft op hoofdlijnen suggesties gedaan voor mogelijke oplossingen per vraagstuk en heeft daarbij expliciet aandacht besteed aan de transitiefase. De werkgroep bestond uit:

Moonika Abner Gemeente Amsterdam
Fred Barendse Gemeente Rotterdam
Max Hoefeijzers Breedsaam, Coöperatie onderwijshuisvesting PO-SO Breda
Ed Hoekstra AKTA, onderzoeks- en adviesbureau voor ruimtegebruik
Jean Paul Hofkens Nul25
Jos de Kleijne Stichting AK+
Bertus Koot KMN Kind & Co
Gertjan van Midden PO Raad
Martin van Osch Waarborgfonds en Ruimte OK
Martijn Posthumus Gemeente Amsterdam
Gijs van Rozendaal Het Kinderopvangfonds
Michelle Schulp Kinderdagpaleis La Luna
Ludo Simons Gemeente Amsterdam
Maaike Vaes Vaes Advies
Yvette Vervoort Buro 8020
Liesbeth Wieland Lucas Onderwijs 
Petra van der Wilt SKOO 
Geert de Wit Kinderopvanggroep
Marco van Zandwijk Kenniscentrum Ruimte OK

 

Werkgroep communicatie

In de communicatie zet Kindcentra 2020 in op ambassadeurs die het gedachtegoed van Kindcentra 2020 omarmen en verder verspreiden. Maar dat alleen is niet voldoende. We moeten het maatschappelijke debat en de discussie over de uitwerking van kindcentra aan de gang houden en actief blijven ondersteunen. Dit doet Kindcentra 2020 onder meer via congressen, het faciliteren van regiobijeenkomsten, het opzoeken van de media en de ondersteuning van sectoren bij het communiceren met hun eigen achterban.

Hoe houden we de aandacht voor Kindcentra 2020 vast? De werkgroep communicatie gaat de regiegroep hierover adviseren. De werkgroep doet voorstellen voor strategie, aanpak en ondersteuning van het initiatief. De werkgroep bestaat uit:  

Maarten Halsema IvRM Corporate Communicatie & PR
Onno Hoorn O2 Communicatie
Peter Notten Korein Groep
Tineke Onink Stichting Rijswijkse Kinderopvang
Wendy Oorthuis Almeerse Scholen Groep  Almere
Leontien Peeters Bernard van Leer Foundation
Gijs van rozendaal Het Kinderopvangfonds
Pauline Schellart Kober Groep
Dorus Teeuwen Communicatie Concert
Maaike Vaes Vaes Advies
Marjet Winsemius Stichting Voor Werkende Ouders

 

Werkgroep arbeidsmarkt, -voorwaarden en –verhoudingen

Het werken binnen Kindcentra 2020 -  één nieuwe organisatie met één werkgever - vraagt bij voorkeur om één cao met bijpassende nieuwe functieprofielen, één stelsel van arbeidsvoorwaarden en één regeling voor medezeggenschap. Op deze wijze kan een uitdagende werk- en leeromgeving voor professionals in kindcentra worden gecreëerd met een goed mix van functies en specialisaties op verschillende niveaus.

De werkgroep heeft in kaart gebracht wat knelpunten zijn op het terrein van arbeidsmarkt, –voorwaarden en –verhoudingen bij de realisatie van kindcentra en heeft voorstellen ontwikkeld voor het wegnemen van deze hindernissen. De experts hebben zich verder uitgesproken over rolprofielen, functiefamilies en medezeggenschap. Geïnteresseerd in het eindrapport? Klik hier.

De werkgroep bestond uit:

Joke Tillemans IKC Mondomijn
Claudia Doesburg Un1ek Vlaardingen
Corrie Robben Stichting De Witte Wielen
Sandra Vlaar Les Petits
Ino Coronel Kindcentrum De Roef 
Karin van Zutphen Wittering.nl
Annette van Valkengoed  Laterna Magica
Ivan Trouwborst Snijderschool 
Sam Laurs Korein Groep
Johan Gelderloos Sterrenschool
Pauline Visser IKC Bamboe
Bettine Bakker Kindcentrum De Hoven
Liesbeth Wieland Lucas Onderwijs
Tine Oudshoorn KinderRijk
Corine Hennekes SPA & SPO
Hans Schwartz CAOP
Margreet de Pous CAOP

Werkgroep financiën

De werkgroep financiën is voortvarend van start gegaan en heeft bekeken welke onderdelen bepalend zijn voor het ramingsmodel (financiën kindcentra, kostenmodel kindcentra 2020 en dekking kindcentra 2020). Het model laat zien aan welke knoppen gedraaid kan worden om de kosten te beïnvloeden. In de eerste helft van 2015 heeft een externe partij de doorrekening uitgevoerd. Uitgangspunt daarbij was dat er sprake is van:

  • Een basisvoorziening voor de onderwijstijd (leerplicht en onderwijs voor vierjarigen);
  • Een toegangsrecht  voor ‘opvang’ van een x aantal dagdelen voor álle kinderen bij álle opvangvoorzieningen;
  • Een aanvullend pakket voor ‘opvang’, voor ouders die meer uren nodig hebben.

De werkgroep financiën bestond uit: 

Ed Buitenhek Buitenhek Management en Consult
Janneke Plantenga Universiteit van Utrecht
Simone Baalhuis Vos/ABB
Martin van Osch Waarborgfonds Kinderopvang 
Bé Keizer Adviesbureau bedrijfsvoering funderend onderwijs
Monica van der Hoff Infinite Financieel BV 
Ard Schilder Think Public Advies
Reinier Goedhart PO Raad
Geert de Wit Kinderopvanggroep
Gijs van Rozendaal Het Kinderopvangfonds
Maaike Vaes Vaes Advies

Werkgroep juridische modellen

De regiegroep heeft enkele juristen bereid gevonden mee te denken over de wetswijzigingen die nodig zijn om Kindcentra 2020 mogelijk te maken. Met een aantal leden van de regiegroep hebben zij de benodigde wetswijzigingen in beeld gebracht, vanuit de volgende uitgangspunten:

  • Er zal geen sprake zijn van een nieuwe wet die de huidige wetten vervangt, maar van een wijzigingswet: een wet die bestaande wetten, zoals de Wet Primair Onderwijs en de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen op onderdelen aanvult of aanpast;
  • Deze wijzigingswet maakt een nieuwe entiteit (een kindcentrum) mogelijk naast bestaande voorzieningen (een zelfstandige school, dagopvang of buitenschoolse opvang blijft dus mogelijk);
  • Het recht op een aantal gratis dagdelen geldt voor álle pedagogische voorzieningen;
  • De transitiefase is belangrijk en vraagt om zorgvuldigheid en toewijding van de overheid.

Het eindresultaat is gepresenteerd in het boek Kindcentra 2020, een realistisch perspectief.

De werkgroep juridische modellen bestond uit:

Paul Zoontjes Universiteit Tilburg
Saskia Laseur Van Doorne 
Jochem Streefkerk Van Doorne
Anki Duin Pedagogisch PACT
Geert de Wit Kinderopvanggroep
Gijs van Rozendaal Het Kinderopvangfonds
Maaike Vaes Vaes Advies

Werkgroep Pedagogiek

De kwaliteit van de kindcentra wordt onder meer bepaald door de kwaliteit van de medewerkers. Het project PACT heeft de rol als werkgroep pedagogiek op zich genomen en richt zich op de versterking van de pedagogische omgeving van het jonge kind. PACT verbindt de innovaties en transformaties in onderwijs, (jeugd)zorg en kinderopvang op het niveau van de professional, samen met wetenschappers, beleidsmakers, bestuurders en inhoudsexperts, maar vooral op en vanuit de werkvloer. De focus ligt op kwaliteitsverbetering en professionalisering van de betrokken domeinen basisonderwijs, kinderopvang en zorg; drie sectoren die door intensieve samenwerking een doorgaande lijn in de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen kunnen bewerkstelligen.
Kijk ook op: www.pedagogischpact.nl