Tijd om vizier te richten op het jonge kind

Plannen kabinet over onderwijs, kinderopvang en zorg gaan niet ver genoeg

Voor een optimale ontwikkeling van kinderen is een langetermijnvisie van de overheid nodig. Dat vindt een groot aantal bestuurders uit de wereld van onderwijs, lokaal bestuur en kinderopvang, verenigd in het initiatief Kindcentra 2020. De huidige kabinetsplannen voor een betere afstemming van onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen gaan niet ver genoeg, zo laten zij 24 september weten tijdens het symposium: ‘Kindcentra 2020, ontwikkel de toekomst’.

Voorzitter Kindcentra 2020 Gijs van Rozendaal vindt het huidige stelsel van voorzieningen voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar niet optimaal. “Een langetermijnvisie van de overheid ontbreekt. Op dit moment moeten bestuurders op een fundament van losse schotsen een huis bouwen. Om de samenwerking tussen kinderopvang en primair onderwijs echt goed te kunnen vormgeven, moet meer samenhang gebracht worden in het stelsel van voorzieningen en regelgeving.”

“Het is zo langzamerhand echt tijd het vizier op jonge kinderen te richten”, vervolgt Van Rozendaal. “Kinderen hebben recht op maximale kansen zich te ontwikkelen en hun talenten te benutten. Daarom streeft Kindcentra 2020 naar integrale voorzieningen voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar.” Bestuurders uit de wereld van het jonge kind hebben samen met Het Kinderopvangfonds om die reden een nieuwe visie op kind ontwikkeling geformuleerd die ze op 24 september - de dag dat politiek Den Haag vergadert over de toekomst van onderwijs, peuterspeelzalen en kinderopvang – in Almere uit de doeken hebben gedaan.

De initiatiefnemers van Kindcentra 2020 vinden dat in het kindcentrum van morgen gewerkt moet worden volgens één pedagogische en educatieve visie. Van Rozendaal: “Om wezenlijk te kunnen sturen op de pedagogische kwaliteit van voorzieningen pleiten wij voor het mogelijk maken te werken vanuit één organisatie, één wettelijk en financieel stelsel en één toezichtkader.”

Maximale kansen

Het initiatief wordt ook ondersteund vanuit de wetenschap. Jeannette Doornenbal, lector jeugdbeleid Hanzehogeschool Groningen juicht Kindcentra 2020 zelfs toe. “Kindcentra 2020  verbindt wetenschap, praktijk en beleid; verbindt onderwijs, opvang en zorg en heeft de ogen open voor het belang van een nieuw type professionaliteit.” Zij pleit voor een pedagogische infrastructuur die diversiteit tussen kinderen en ouders en verschillen in ontwikkeling als uitgangspunt neemt.

Het doel van Kindcentra 2020 is te komen tot kindcentra waarin kinderen maximaal in staat worden gesteld hun talenten te benutten. Doorlopende ontwikkelingslijnen, dagarrangementen en kindnabije zorg horen hierbij. “Belangrijk”, vindt ook jeugdzorgpartner Peter Stam, Raad van Bestuur Yorneo: “Excellentie is in onze huidige maatschappij geen kenmerk meer van de enkeling, maar het kenmerk van samenwerking tussen velen. Het leren goed samen te werken begint al in de jongste jaren van het kind. Het concept van Kindcentra 2020 schept hiervoor de voorwaarden.”

NPO Radio 1 besteedde ook aandacht aan dit initiatief via een interview met René Peeters (wethouder Almere en lid regiegroep Kindcentra 2020): http://www.radio1.nl/item/217437-%27Gemeente%20moet%20kinderopvang%20betalen%27.html